سفارش تبلیغ
صبا ویژن

انواع دبی سنج

فلومتر آب که دبی سنج آب نیز نامیده می شود به عنوان ابزاری از تجهیزات ابزار دقیق شناخته می شود که می تواند میزان جریان آب عبوری از یک مقطع لوله را اندازه گیری کرده و نتیجه را در اختیار اپراتور قرار دهد. اصولاً فلومتر ها با توجه به شرایط سیال عبوری تغییر وضعیت می دهند و این تغییر وضعیت را تبدیل به داده های آنالوگ یا داده های دیجیتال می کنند. از آنجایی که شرایط آب مانند دما، دانسیته، محل اندازه گیری و فاکتورهای دیگری متغیر هستند، جریان سنج آب هم مدل های مختلفی دارد. ب

جدول مطالب

انواع دبی سنج
دبی سنج حجمی
دبی سنج دیفرانسیل
دبی سنج ونتوری
دبی سنج آنوبار
دبی سنج / روتامتر
دبی سنج مغناطیسی
دبی سنج گرداب
دبی سنج التراسونیک
دبی سنج توربین
دبی سنج جابجایی مثبت
دبی سنج جرمی حرارتی
دبی سنج کوریالیس
کاربرد دبی سنج / انتخاب دبی سنج